בגרות ערב - שיפור והשלמת בגרויות

מבנה התעודה ומועדי הבחינות

תעודת בגרות

תעודת הבגרות במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון או לכל נבחן חיצוני שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך, התרבות והספורט בישראל.

התעודה מוענקת על ידי אגף הבחינות במינהל הפדגוגי, שאחראי על קיום מערכת הבחינות הממלכתיות-חיצוניות, ועל ידי בית הספר אותו סיים התלמיד או התלמידה.

 

מבנה התעודה

התעודה כוללת את הנתונים המזהים של התלמיד או התלמידה ואת שם בית-הספר אותו סיימו. בצד הימני של התעודה מופיעה רשימת המקצועות בהם נבחן התלמיד בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או בבחינות המאושרות על ידו. בצד השמאלי של התעודה מופיעה רשימת המקצועות אותם למד ובהם נבחן במסגרת בית הספר. לכל מקצוע בתעודת הבגרות מוגדרת גם רמת הבחינה והציון שניתן לתלמיד במקצוע.

לקישור ללוח בחינות מעודכן למועד חורף 2019    לחץ כאן


תעודת בגרות

בחזרה למעלה ?

 

תעודת הבגרות במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון או לכל נבחן חיצון שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך, התרבות והספורט בישראל.

התעודה מוענקת על ידי אגף הבחינות במינהל הפדגוגי, שאחראי על קיום מערכת הבחינות הממלכתיות-חיצוניות, ועל ידי בית הספר אותו סיים התלמיד או התלמידה.

 

 

מבנה התעודה

בחזרה למעלה ?

 

התעודה כוללת את הנתונים המזהים של התלמיד או התלמידה ואת שם בית-הספר אותו סיימו. בצד הימני של התעודה מופיעה רשימת המקצועות בהם נבחן התלמיד בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או בבחינות המאושרות על ידו. בצד השמאלי של התעודה מופיעה רשימת המקצועות אותם למד ובהם נבחן במסגרת בית הספר. לכל מקצוע בתעודת הבגרות מוגדרת גם רמת הבחינה והציון שניתן לתלמיד במקצוע.

 

 

מועדי הבחינות

בחזרה למעלה ?

 

הבחינות האקסטרניות נערכות בשני מועדים:

מועד קיץ ? מאי עד יולי

מועד חורף ? ינואר-פברואר

 

 

נבחנים אקסטרניים

בחזרה למעלה ?

 

כדי להבחן בבחינות הבגרות באחד משני המועדים שהוזכרו, על הנבחן לפתוח תיק נבחן באחת משלוחות

האגף לבחינות.

מועדי פתיחת התיק וההרשמה לבחינות:

לבחינות במועד קיץ: מ- 1 בינואר ועד ה- 31 במרס.

לבחינות במועד חורף: מ- 1 באוגוסט ועד ה- 31 באוקטובר.

 

 

מי נדרש לפתוח תיק נבחן?

בחזרה למעלה ?

 

?

נבחן שאינו לומד בבית-ספר על-יסודי אינטרני או נבחן שלא סיים את לימודיו התיכוניים בבית-ספר אינטרני (בין אם הוא לומד בבית-ספר אקסטרני ובין אם לא). פתיחת התיק מותנית בכך שימלאו לנבחן 16 שנים (לפחות) עד 31 במרס (לבחינות מועד קיץ) או עד 31 באוקטובר (לבחינות מועד החורף).

 

?

נבחן חיצון שתיקו נגנז, לאחר שעברו שבע שנים ממועד הבחינה האחרונה בה הוא נבחן.

 

?

תלמיד הלומד בבית-ספר שאינו מגיש את תלמידיו לבחינות הבגרות או בחינות הגמר של אגף הבחינות של משרד החינוך התרבות והספורט. פתיחת תיק נבחן לתלמיד כזה מותנית בהסכמה בכתב של מנהל בית הספר בו הוא לומד.

 

?

נבחן שסיים כיתה י"ב בבית-ספר על-יסודי אינטרני מבלי שהשלים את בחינותיו, המזכות אותו בתעודת בגרות, ונבחן שאינו מעוניין להשלים בחינות בגרות במסגרת בית-ספר זה.

 

הער

ה: נבחן שפתח תיק אקסטרני לא יוכל לשוב ולהבחן בבחינות אינטרניות במסגרת ביה"ס שבו למד.

 

 

מה נדרש להביא?

בחזרה למעלה ?

 

?

תעודת זהות, תייר יציג דרכון בר-תוקף; עולה חדש יציג גם את תעודת העולה שלו ותושב ארעי יציג את תעודת תושב ארעי. תושב חוזר יביא, נוסף על תעודת הזהות, אישור ממשטרת הגבולות על תקופת שהייתו בחו"ל.

 

?

"שאלון למועמד לבחינות חיצוניות" שפרטיו מולאו כראוי (ניתן למלא את השאלון בשלוחת הבחינות בעת פתיחת

התיק).

 

?

דמי פתיחת תיק נבחן (במזומן, לתשלום בבנק הדואר או באמצעות כרטיס אשראי אישי).

 

?

שתי תמונות דרכון ("פספורט").

 

?

נבחן שטרם מלאו לו 18 שנים ימציא אישור מהנהלת בית-הספר האינטרני בו למד, כי אין הוא נמנה יותר על תלמידי אותו בית-ספר.

 

 

בעת פתיחת התיק יקבל הנבחן:

?

אישור על פתיחת התיק ובו פירוט הרכב בחינותיו.

?

חוברת "תקנון ותדריך לנבחן החיצון".

?

 שוברי הרשמה לכל המקצועות שבחר (הנבחן יבדוק במקום, אם השוברים תואמים את הרכב הבחינות שבו בחר).

 -

דמי פתיחת תיק לא יוחזרו לנבחן שיחליט שאינו מעוניין להבחן במערכת האקסטרנית.

 

 

הרשמה לבחינות

בחזרה למעלה ?

 

? פתיחתו של תיק נבחן אינה מהווה הרשמה לבחינות.
?

הרשמה לבחינות מתבצעת ע"י תשלום שוברי ההרשמה למקצועות שבהם רוצה הנבחן להיבחן במועד הקרוב.

 

הער

ה:   בכל שנה עשויים לחול שינויים במועדי ההרשמה או במועדי הבחינות. על הנבחן לעקוב אחר הפרסומים

       בעיתונים או באתר האינטרנט או לברר בשלוחות הבחינות את השינויים.

 

?

התשלום באמצעות השוברים ייעשה, לאחר בירור התעריף ליחידת לימוד באותו מועד (כאמור בעיתונים או בשלוחות), בבנק הדואר בלבד בתאריכים הנקובים על גבי השובר. אין לשנות פרט כלשהו בנתונים המודפסים על גבי השובר. לדוגמה, אין לשנות כתובת או לשנות את היקף יחידות הלימוד, הרשומים בשובר. כמו-כן, לא ניתן להשתמש בשובר לתשלום עבור מקצוע אחר, אלא רק עבור המקצוע הרשום בשובר. עשיית שינוי כזה תשלול מהנבחן את האפשרות להיבחן באותו מועד. אין להשתמש בשוברי תשלום שלא הונפקו על- ידי שלוחות הבחינות עבור הנבחן ושאינם שוברים אישיים לנבחן. אם ניזוק שובר התשלום או אבד, יפנה הנבחן לשלוחת הבחינות ויזמין שובר תשלום חדש. תשלום בשובר בנק  הדואר שלא הונפק על- ידי שלוחת הבחינות, או תשלום השובר בבנק אחר שאינו בנק הדואר - לא יהווה הרשמה לבחינה.

 

?

הנבחן ישלם אך ורק עבור הבחינות בהן הוא רוצה להיבחן במועד הקרוב. תאריך התשלום המוטבע בחותמת הדואר הוא תאריך ההרשמה. הנבחן ישמור על הקבלה שיקבל בבנק הדואר בעת התשלום. לא יוחזר התשלום לנבחן שיבטל את הרשמתו או שלא יופיע לבחינה, או שירשם לבחינות שאינן מתקיימות במועד  הבחינות הקרוב, או שלא שילם בזמן עבור ההרשמה.

 

?

רישום מאוחר

 נבחן שפתח תיק נבחן בזמן יוכל להירשם לבחינה עם איחור עד עשרה ימים לפני תאריך הבחינה.

 התשלום עבור נרשמים אלה יהיה גבוה יותר. התעריף נקבע ע"י משרד החינוך ויתבצע באמצעות שובר מיוחד אותו יהיה ניתן לקבל בשלוחות הבחינות.

 

 

מרכז בחינות גמיש

בחזרה למעלה ?

   
?

מי שלא נרשם במועדים הנקובים בשוברים, יוכל להירשם באמצעות מרכז בחינות גמיש (מרב"ג) הפועל באופן  בלתי-תלוי במערכת הרגילה ולפיכך דמי ההרשמה גבוהים מהתעריף הרגיל ואין אפשרות של קיזוז תשלומים קודמים במסגרת ההרשמה לבחינות במרב"ג. יש לפנות לשלוחת הבחינות ולברר את דרך ההרשמה ואת ההסדרים להיבחנות במסגרת זו. במסגרת המרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים ובתנאים הרגילים נבחנים שיש בידיהם אישורי התאמת דרכי היבחנות (תוספת זמן, שיעתוק, בחינה בעל-פה וכד´) לא יוכלו לממש את ההתאמות במסגרת בחינות המרב"ג).

 

?

שוברי הרשמה חדשים יינתנו לנבחן במקרים האלה:

1. שינוי שם או שינוי של מספר תעודת זהות: הבקשה לשינוי תוגש בכתב לשלוחת הבחינות, בצירוף תצלום של תעודת הזהות שבה מופיע השינוי. הנבחן יוודא כי בשוברים החדשים שקיבל הפרטים מעודכנים. לאחר שנתקבלו השוברים החדשים אין להשתמש בשוברים הישנים.
2. העברת תיק משלוחה לשלוחה: הבקשה להעברה תוגש בכתב לשלוחה, עד 20 במרס (למועד הקיץ) או עד 20 באוקטובר (למועד החורף). הנבחן יוודא שקיבל שוברים חדשים, הנושאים את קוד השלוחה החדשה.
3.

החלפת מקצוע הבחינה או שינוי רמת הלימוד במקצוע:

ניתן להחליף את מקצוע הבחינה בהתאם לתקנון.

הבקשה תוגש בכל מקרה בכתב לשלוחה, עד 31 במרס (למועד הקיץ) או עד 31 באוקטובר (למועד החורף). לאחר ה20- במרס או ה20- באוקטובר לא ניתן לשלוח את הבקשה בדואר, ועל הנבחן להגיע לשלוחת הבחינות להסדרת

העניין.

 

הערות:

לאחר הזמנת השוברים החדשים, בטל תוקף השוברים הישנים ואין להשתמש בהם.

 

-

החלפת מקצוע או שינוי בהיקף יחידות הלימוד במסגרת מקצוע גורמים לביטול הציון  הקודם של  המקצוע שהוחלף, או ששונה בו היקפן של יחידות הלימוד.

-

אובדן שוברים: נבחן שאין בידיו שוברים למקצועות שבהם הוא רוצה להיבחן במועד הקרוב, יזמינם בכתב מהשלוחה, עד 20 במרס (למועד הקיץ) או עד 20 באוקטובר (למועד החורף) לאחר תאריכים אלה יבוא הנבחן לשלוחה עד 31 במרס (למועד הקיץ) או עד 31 באוקטובר (למועד החורף).

- היעדרות מהבחינה לא תיחשב כישלון, אולם דמי הבחינה לא יוחזרו והנבחן לא יזוכה בהם.

-

במקרה של שינוי כתובת, שעליו הודיע הנבחן, יישלחו ההודעות לכתובת החדשה. הנבחן ישתמש בשוברים שבידיו ואין הוא זקוק לשוברים חדשים.

 

 

לתשומת ליבכם!

אם השוברים לא יגיעו לנבחן - בכל המקרים שצוינו בסעיף 3 - עד 20 במרס (למועד הקיץ) או עד 20 באוקטובר (למועד החורף), יפנה הנבחן מיד לשלוחה כדי לטפל בעניינו.

 

 

הודעות הרישום לבחינות

?

לאחר תשלום השוברים בבנק הדואר יקבל הנבחן לביתו, סמוך למועד הבחינות, "הודעת רישום לבחינות" ובה מפורטים מקצועות להם נירשם והמקום שבו ייבחן. מקום הבחינה נקבע בגבולות התחום הגאוגרפי אותו משרתת השלוחה. ניתן לקבל מידע בעניין בשלוחות הבחינות- זאת תוך התחשבות בכתובת העדכנית הרשומה בתיק הנבחן ובכפוף לאפשרויות הטכניות ולאילוצים שיש למשרד החינוך. בגלל מורכבות השיבוץ לא ניתן לשנות את מקום הבחינה שנקבע.

?

להודעת הרישום יצורף לוח מועדי הבחינות, שיכלול גם פירוט של חומר העזר המותר בשימוש.

?

הנבחן יבדוק היטב את הודעת הרישום ויוודא כי מפורטים בה כל המקצועות אליהם נרשם לאותו מועד. בכל מקרה של אי-דיוק עליו לפנות מיד לשלוחה, להציג את הקבלות על התשלום ולהסדיר את הרשמתו.

?

נבחן שלא יקבל את הודעת הרישום עד שבוע לפני תחילתו של מועד הבחינות, יפנה לשלוחה. כדי שניתן יהיה לטפל בפנייתו, עליו להציג את הקבלות על התשלום.

 

?

תאריכי הבחינות:

ההודעה על תאריכי הבחינות תפורסם בעיתונים ובאתר האינטרנט לפני כל מועד. במקביל, יחד עם הודעת הרישום לבחינות, יישלח לנבחן לוח מועדי הבחינות.

 

 

מקרים חריגים

בחזרה למעלה ?

   

?

נבחן המבקש להיבחן באופן השונה מהמקובל או נבחן הסבור כי יש סיבה לחרוג לגביו מסעיף זה או אחר של התקנון, יפנה בכתב עד 20 במרס (בעניינים הנוגעים למועד הקיץ) או עד 20 באוקטובר (בעניינים הנוגעים למועד החורף) אל שלוחת הבחינות שבה מצוי תיק הנבחן שלו. על הנבחן לפנות במסגרת זמנים זו. פניות מאוחרות לא ייענו לגבי המועד המסויים ויועברו לדיון לקראת המועד שלאחריו.

?

נבחנים חריגים בעלי לקויות למידה ובעלי צרכים מיוחדים

נבחנים הסבורים שיש מקום להתאים להם דרכי היבחנות שונות, יפנו לשלוחת הבחינות כדי לקבל הנחיות לגבי דרך ביצוע הפניה.

הבקשה להיבחן בדרך השונה מהמקובל תוגש לשלוחת הבחינות, שבה פתח הנבחן את תיק הנבחן ותועבר על ידי השלוחה לוועדת החריגים באגף הבחינות במשרד החינוך.

מועדי ההגשה: עד 20 באוקטובר לעניינים הנוגעים למועד החורף, ועד 20 במרס לעניינים הנוגעים למועד הקיץ.

 

אין להעביר את הבקשה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני.

ההפניה תכלול:         א. מכתב בקשה של הנבחן (יש לציין מספר זהות).

                                ב. אבחון דידקטי, פסיכולוגי ו/או משולב.

 

החלטת הוועדה תישלח לנבחן בדואר. העתק ההחלטה יישלח לשלוחה שבה מצוי תיק הנבחן.

האישור על התאמת דרכי ההיבחנות יהיה תקף למשך 5 שנים.

 

וועדת ערעורים עליונה תדון בערעורים על החלטות וועדת החריגים.

 

 

* עפ"י הוראות חוזר המנהלת הכללית סד4/(ב) כסלו התשס"ד- דצמבר 2003 התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים  

 בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים.


גם אני למדתי בבגרות ערב